СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ

Спортски менаџмент се у новије време посматра као својеврсна друштвена технологија која омогућава ефективност и ефикасност предузећа - организација. Менаџмент као процес, (функционално), има своје фазе: предвиђање, планирање, организовање и контролу пословне активности. Својевремено је речено да је менаџмент нова технологија која је америчку привреду учинила предузетничком привредом. Још увек је актуелна веома концизна дефиниција ауторке Фолет: Менаџмент је способност да се посао обави преко људи. Данас се менаџмент дефинише као процес путем кога људи (менаџери) координирају активности других људи, јер ретко сами обављају посао.

Моделовање обухвата најбитнија питања у области стератегијског менаџмента, под којим се подразумева израда и функционисање таквих модела стратегије, који омогућују целовито и дугорочно предвиђање активности, у сврхе управљања и контроле процеса активности у спортским организацијама.

Савремени систем спорта у свету доживљава непрекидне дубоке квалитативне, квантитативне и структуралне трансформације, које проистичу из све новијих друштвених, економских, политичких и технолошких услова развоја друштва. Све бољи спортски резултати који се последњих година постижу у разним спортовима, у знатној су мери променили схватања и карактер рада у спорту и поставили нове захтеве за решавање низа актуелних задатака на интегралној основи. Настанак, развој и брзе промене у спортско-технолошкој и пословно-управљачкој функцији савремених спортских организација несумњиво представљају у данашњем свету један од најважнијих подстицаја промене спортске и пословне функције и филозофије, и окретање човека према његовом знању и креативно-стваралачким потенцијалима, као најважнијим производним и развојним ресурсима.

Менаџмент је веома атрактивна професија. Ово због тога што је реч о професији која, ако се успешно обавља, омогућава високе финансијске користи, углед, моћ и власт. Зато је и разумљиво да се све већи број стручњака (нарочито младих) - који имају елевантне (професионалне) компетенције опредељује да се професионално баве менаџментом.

Од менаџера се тражи само „три ствари”: прво: успех, друго: успех и треће: успех (односно: само успех). Успех од менаџера не захтевају само власници капитала. Успех захтева и породица (ако је менаџер има). Коначно, успех је потребан и самом менаџеру (као личности).

Менаџмент у спорту представља једну од најважнијих и уједно најсложенијих делатности, који обезбеђују да се спортске и пословне функције спроводе на што рационалнији, економичнији и ефикаснији начин. Менаџмент у спортским организацијама предвиђа спортски развој, планира опште послове у области спорта, организује све релевантне ресурсе, процесе и функције, остварује политику развоја људских ресурса, организује спортску и пословну функцију, обезбеђује комуникацију и координацију, одлучује о спровођењу најповољнијих решења, контролише процесе и елиминише деструктивне конфликте. Без спортске организације менаџмент не може да обезбеди свој функционални садржај, и обратно, без менаџмента спортска организација нема интегралну, односно оптималну моћ за своје деловање и стратегијски развој. Менаџмент људских ресурса у спорту представља нов теоријски, научни и прагматични приступ, који се, с једне стране, односи на управљање спортистима од стране тренера, тима стручњака и спортских научника, а са друге стране, на ефикасно и ефективно управљање целокупном спортском организацијом од стране управљача у спорту, спортског менаџера, маркетинг менаџера и спортских волонтера.

У спортским организацијама, поред спортских стручњака (спортских тренера), врло важну улогу имају и стручњаци различитих профила који својим знањем, вештинама и компетенцијама, такође, доприносе њиховом успешном пословању. Улога ових стручњака у спорту је значајна за обављање административних и оперативних послова као и за процес управљања (планирање, организовање, руковођење и контрола) у спорту односно, у спортским организацијама (клубовима, асоцијацијама, савезима, удружењима и слично).

Упућивање спорта и спортских организација на “слободно тржиште“, захтева да се на процесе управљања и руковођења посматра као на високостручну и сложену делатност са мултидисциплинарним приступом чији су носиоци стручно образовни и компетентни појединци.

Основни циљ Спортског менаџмента је да обезбеди квалитетно и савремено образовање нових генерација менаџера у спорту, који ће компетентно и ефикасно имплементирати стечена знања у раду и пословању спортских, али и осталих пословних организација и руководити њиховим развојним плановима и програмима, са циљем њиховог успешног рада, позитивног доприноса друштвеној заједници и интегрисања у друштвено окружење.

Компетенције будућих спортских менаџера је да буду оспособљени да:
- познају и примењују принципе економских односа, као и принципе ефикасног пословања и савременог научног менаџмента,
- познају и примењују функције менаџмента у спорту, њихове примене у процесима: планирања, организовања, вођења, контроле, као и вредновања спортских ресурса, постигнућа и резултата,
- примене стечена знања, вештине и способности у циљу ефикасног и продуктивног пословања, решавањем проблема у спорту,
- овладају комуникативним вештинама и системским начином размишљања,
- примењују вештине иновативног и креативног сагледавања проблемских ситуација које настају у програмирању и реализовању масовних спортских акција, рекреативних програма и врхунских спортских догађаја и др.,
- негују тимску културу, етичке принципе у спорту,
- мотивишу и вреднују системски начин размишљања, креативност, иновативност, самоконтролу и одговорност својих сарадника,
- примењују и развијају савремене пословне вештине.

Спортски менаџери могу да се запосле и обављају следеће позиције у организацијама:

- Менаџер пословне или спортске организације,
- Менаџер фитнес или wellness/спа центра,
- Менаџер спортског објекта,
- Менаџер спортских активности, програма и пројеката,
- Менаџер за безбедност на спортским приредбама и објектима,
- Менаџер за послове проналажења, посредовања и преговарања при преласцима спортиста из једне спортске организације у другу (домаћу или инострану),
- Организатор спортских догађаја, такмичења, приредби и припрема,
- Организатор спортског пословања,
- Организатор послова продаје и пласмана улазница,
- Организатор стручног оспособљавања у области спорта,
- Маркетинг менаџер (у спорту),
- PR менаџер (у спорту),
- Менаџер људских ресурса (у спорту).