УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У СПОРТУ

Под појмом ризик подразумева се могућност да ће нешто поћи у непожељном смеру и да ће се нешто лоше догодити. За разлику од прошлих времена, ризици у савременом друштву су мање очигледни и често се појављују као неочекивани учинци, због чега се пред сваку организацију намеће потреба за системским начином бављења опасностима и несигурностима, узрокованим и уведеним процесима модернизације и глобализације. Ово је присутно у тој мери да неки аутори те раније периоде у развоју људског друштва називају „предризичним друштвима“, а савремена друштва „друштвима ризика“ или „ризичним друштвима“.

Ризик је уопштено говорећи, могућност реализације нежељене последице неког догађаја. Статистички посматрано, ризик је пример када је стање природе непознато, али постоји објективна или емпиријска евиденција о њему, која доносиоцу одлуке омогућује да различитим стањима природе додели одговарајуће вероватноће наступања.

Добра организација спортског догађаја подразумева опрезност и припремљеност организационог језгра на евентуалне непредвиђене и непланиране ситуације које могу да угрозе финансијску и физичку безбедност, као и саму организацију спортске манифестације. Менаџмент ризика се наравно не односи само на организацију спортског догађаја већ и на све активности спортске организације.

Свако спортско такмичење представља одређену концептуалну и оперативну проблематику за средину у којој се дешава, као и нови изазов за „стејкхолдере“ на спортском тржишту. То се посебно односи на већа спортска такмичења, која имају шири друштвени значај и морају бити усаглашена са општим друштвеним кретањима и стратегијским правцима развоја спорта у одређеној средини. Но, без обзира на врсту и размере спортског такмичења, менаџмент процес такмичења треба да уважава одређена правила и процедуре у постојећем економском, тржишном, финансијском, медијском и културном окружењу, полазећи од познатих слабости и потенцијалних ризика унутар спортске организације и с посебним фокусом на управљање ризицима који су карактеристични за конкретно окружење и услове припреме и извођења такмичења.