ОСНИВАЊЕ СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА, САВЕЗА ИЛИ ДРУШТВА

Као стручно спортско удружење, настојаћемо да радимо на помоћи свима младима којима је потребна помоћ и који први пут оснивају своје спортско удружење, клуб, друштво или савез. На овој страници можете пронаћи неке основне информације и савете, обрасце и неке примере аката, које су доступне и на званичној интернет страници Агенције за привредне регистре (АПР), надлежни за оснивање и упис у Регистар удружења, савеза и друштава у области спорта у Агенцији за привредне регистре (АПР), који су у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, као и у складу са Законом о спорту и посебним Правилницима донесеним у складу са Законом о спорту.

Неопходна документација коју прилажете за оснивање Спортског удружења садржи следеће:

1. Записник са Оснивачке Скупштине Спортског удружења - потписан од стране Записничара и Председавајућег Оснивачке Скупштине;
2. Оснивачки акт са овереним потписима оснивача код Јавног бележника;
3. Статут Спортског удружења (1 примерак) - потписан од стране Председавајућег Оснивачке скупштине;
4. Одлука Оснивачке Скупштине о избору лица овлашћеног за заступање Спортског удружења - потписан од стране Председавајућег Оснивачке Скупштине;
5. Изјава изабраног, односно именованог лица овлашћеног за заступање, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, да испуњава услове прописане чланом 33. ст. 2. и 3, односно чланом 99. став 5. Закона о спорту - потписан од стране Заступника Спортског удружења;
6. Доказ о идентитету оснивача/заступника, фотокопија личне карте (обе стране) и очитана, или пасоша - није потребна оверена фотокопија;
7. Доказ о уплати накнаде за упис у Регистар, износа: 6.500,00 динара;
8. Попуњен образац Јединствене регистрационе пријаве оснивања правних лица и других субјеката, за Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта.

Оквирни финансијски трошкови за прикупљање документације и регистрацију вашег спортског удружења у Агенцији за привредне регистре (АПР).

1. Овера Оснивачког акта код Јавног бележника (нотара):
- 360,00 динара по потпису ако је оснивач физичко лице, (укупна цена за 3 (три) оснивача је 1.080,00 динара),
- 1.260,00 динара по потпису ако је оснивач правно лице, пута колико примерака узима странка.

2. Накнада за услуге регистрације спортског удружења у АПР:
- 6.500,00 динара, плус провизија банке или поште,

3. Накнада за благовремено поднету регистрациону пријаву промене података о предмету регистрације, забележбе, покретања поступка ликвидације или регистрације стечаја спортског удружења:
- 3.100,00 динара, плус провизија банке или поште.

4. Ако се регистрационом пријавом захтева регистрација података о више предмета регистрације и забележби, накнада од 3.100,00 динара увећава се за 1.500,00 динара по предмету регистрације односно забележбе.

5. Накнада за брисање спортског удружења из Регистра:
3.300,00 динара, плус провизија банке или поште.

6. Накнада за резервацију/обнову резервације/пренос резервације назива:
- 1.600,00 динара, плус провизија банке или поште.

7. Без накнаде:
- Контакт подаци спортског удружења региструју се без накнаде.

7. Оквирна цена за израду печата Спортског удружења:
- око 2.000,00 динара, у зависности од фирме за израду печата.

8. Услуге штампе докумената у фотокопир радњи:
- цене варирају у зависности од фирме до фирме.

Све остале накнаде АПР-а погледајте на следећем линку.