ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО

Члан Српске Асоцијације за Спортски менаџмент - САСМ, може постати свако пословно способно пунолетно физичко или правно лице, које подржава циљеве Асоцијације и проналази се у активностима којима се ми бавимо. Да бисте постали наш члан потребно је да попуните приступницу путем Google форме, а након одобравања чланства, бићете обавештени за уплату годишње чланарине. Попуњавањем приступнице и уплатом годишње чланарине стичете право на чланску картицу наше Асоцијације. Пре учлањења, неопходно је да прочитате врсте и услове учлањења у нашу Асоцијацију. Учлањивањем у Асоцијацију сматра се да сте сагласни са наведеним условима.

Процедура учлањења у Асоцијацију обухвата 4 (четири) корака и то:

- попуњавање приступнице на следећем линку (Google forms),
- одобравање чланства у Асоцијацију од стране Управног одбора у року од 7 дана,
- слање остале неопходне документације и
- уплату чланарине за текућу годину.

Молимо Вас да користите ћирилично писмо приликом попуњавања приступнице.

ПОГОДНОСТИ ЧЛАНСТВА

Чланство у САСМ Вам доноси:

- међународне вести о спортском менаџменту и безбедности у спорту,
- услуге САСМ канцеларије (помоћ око оснивања спортског удружења, друштва или савеза) - састанци се тренутно одржавају само online,
- право да присуствујете и гласате на годишњој Скупштини,
- ексклузивне конференцијске догађаје само за чланове,
- приступ страницама само за чланове САСМ-а и редовном билтену,
- право да именујете чланове Управног одбора и будете изабрани,
- приступ библиотеци спортског менаџмента - у припреми,
- менторске услуге (развој каријере, писање чланака, презентације, развој наставног плана и програма) за студенте,
- попусте на САСМ услуге и производе,
- повезивање са другим члановима САСМ-а.

Чланство у САСМ-у Вам даје идеално место за састанке и:

- утицај на дешавања у секторима,
- учествовање у радним групама и комисијама,
- сарађивање у пројектима које финансира ЕУ као и међународним пројектима,
- учествовање у примени и размени добре праксе.

ВРСТЕ ЧЛАНСТВА

СТУДЕНТСКА

2.000,00 рсд

ИНДИВИДУАЛНА

5.000,00 рсд

ПОСЛОВНА

15.000,00 рсд

УСЛОВИ ЧЛАНСТВА

СТУДЕНТСКА ЧЛАНАРИНА

Студентска чланарина се односи на редовне, ванредне и студенте у радном односу високошколских образовних установа у Републици Србији. Студенти морају доставити потврду као доказ да похађају неку од акредитованих високошколских образовних установа и доле наведених врста и степена студија, које у свом студијском програму имају спортски менаџмент (тј. менаџмент у спорту) и/или менаџмент безбедности, како би постали чланови Асоцијације, и то:

- основне струковне или академске студије,
- мастер струковне или академске студије,
- специјалистичке струковне или академске студије,
- докторске академске студије.

ИНДИВИДУАЛНА ЧЛАНАРИНА

Индивидуална чланарина се односи на сва физичка лица који имају завршене:
- основне струковне или академске студије (струковни менаџер у спорту, дипломирани менаџер у спорту или менаџер безбедности);
- специјалистичке струковне студије (струковни специјалиста менаџер у спорту, специјалиста струковни менаџер безбедности);
- мастер студије из области економије, менаџмента, бизниса, права, криминалистике и безбедности, са студијским садржајима из области спортског менаџмента и дипломским радом из спортског менаџмента или менаџмента безбедности;
- мастер студије (струковни мастер менаџер у спорту, мастер менаџер безбедности),
- односно одговарајуће магистарске или докторске студије (доктор наука у спорту, доктор наука безбедности), са завршним радом из области спортског менаџмента или безбедности,
- као и чланови који су завршили стручна оспособљавања, образовања и усавршавања неких од високошколских образовних установа у Републици Србији, који у свом програму имају област спортског менаџмента или безбедности у спорту.

Индивидуална чланарина се односи и на сва остала лица, која желе да активно учествују и помажу у раду Асоцијације, у оквиру сродних занимања и звања. Чланови морају доставити као доказ, за пријем у чланство, фотокопију уверења, сертификата, дипломе или други доказ, издате од стране једне од високошколских образовних установа, како би постали чланови Асоцијације.

ПОСЛОВНА ЧЛАНАРИНА

Пословна чланарина се односи на редовне чланове Асоцијације, који су, као правна лица:
- регистровани у складу са законом, код Агенције за привредне регистре (АПР), као привредна друштва, спортска удружења, високошколска образовна установа и други,
- испунили законом и подзаконским актима, као и општим актима Асоцијације прописане услове за обављање спортских активности и делатности,
- приложили писану изјаву да у потпуности прихватају Статут и опште акте Асоцијације,
- уплатили прописану годишњу чланарину.

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СТУДЕНТСКА ЧЛАНАРИНА

Потребна документација за студентску чланарину и пријем у чланство:

- Изјава да не постоји забрана одвијања стручног рада у спорту;
- Потврда да је студент на одговарајућем степену и години студија из области спортског менаџмента или менаџмента безбедности;
- Биографија;
- Две фотографије 35мм x 45мм (величина као за пасош);
- Доказ о уплати годишње чланарине (након одобравања чланства).

ИНДИВИДУАЛНА ЧЛАНАРИНА

Потребна документација за индивидуалну чланарину и пријем у чланство:

- Изјава да не постоји забрана одвијања стручног рада у спорту;
- Копија дипломе о стручној спреми или уверење (доказ о степену образовања или стручне оспособљености) из области спортског менаџмента или менаџмент безбедности;
- Копија додатка дипломе;
- Биографија;
- Две фотографије 35мм x 45мм (величина као за пасош);
- Доказ о уплати годишње чланарине (након одобравања чланства).

ПОСЛОВНА ЧЛАНАРИНА

Потребна документација за пословну чланарину и пријем у чланство:

- Решење из АПР-а;
- Статут;
- Одлука надлежног органа о учлањењу у Асоцјацију;
- Две фотографије 35мм x 45мм (величина као за пасош) за заступника/представника;
- Доказ о уплати годишње чланарине (након одобравања чланства).