logo-sasm-srpska-asocijacija-za-sportski-menadzment

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ О АСОЦИЈАЦИЈИ - САСМ

Пун назив: СРПСКА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ

Скраћени назив: САСМ

Пун назив на страном језику (енглеском): SERBIAN ASSOCIATION FOR SPORT MANAGEMENT

Скраћени назив на страном језику (енглеском): SASM

Датум уписа у регистар: 11.02.2022. године

Број решења АПР: БС 475/2022

Датум доношења Статута: 22.12.2021. године

Матични број: 28736240

ПИБ: 112884452

Облик организовања: Стручно спортско удружење

Шифра и опис делатности: 93.19 - Остале спортске делатности

Гране и области спорта: Све гране и области спорта

Председник, оснивач и заступник: Бојан (Лазар) Ђорђевић, струк. менаџ. у спорту

Број динарског текућег рачуна у банци: 250-1180000135760-43, Eurobank Direktna a.d.

Број девизног текућег рачуна у банци: 250-1180000155970-38, Eurobank Direktna a.d.

Адреса: Ђорђа Шагића 36, 11090 Раковица-Београд, Република Србија

Телефони: 011 4509 441, 064 34 35 785

E-mail: office.sasm [at] gmail.com

Радно време (понедељак - петак): 09:00 - 15:00