ОСНИВАЊЕ СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА, САВЕЗА ИЛИ ДРУШТВА

Као стручно спортско удружење, настојаћемо да радимо на помоћи свима младима којима је потребна помоћ и који први пут оснивају своје спортско удружење, клуб, друштво или савез. На овој страници можете пронаћи неке основне информације и савете, обрасце и неке примере аката, које су доступне и на званичној интернет страници Агенције за привредне регистре (АПР), надлежни за оснивање и упис у Регистар удружења, савеза и друштава у области спорта у Агенцији за привредне регистре (АПР), који су у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, као и у складу са Законом о спорту и посебним Правилницима донесеним у складу са Законом о спорту.

Неопходна документација коју прилажете за оснивање Спортског удружења садржи следеће:

1. Записник са Оснивачке Скупштине Спортског удружења - потписан од стране Записничара и Председавајућег Оснивачке Скупштине;
2. Оснивачки акт са овереним потписима оснивача код Јавног бележника;
3. Статут Спортског удружења (1 примерак) - потписан од стране Председавајућег Оснивачке скупштине;
4. Одлука Оснивачке Скупштине о избору лица овлашћеног за заступање Спортског удружења - потписан од стране Председавајућег Оснивачке Скупштине;
5. Изјава изабраног, односно именованог лица овлашћеног за заступање, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, да испуњава услове прописане чланом 33. ст. 2. и 3, односно чланом 99. став 5. Закона о спорту - потписан од стране Заступника Спортског удружења;
6. Доказ о идентитету оснивача/заступника, фотокопија личне карте (обе стране) и очитана, или пасоша - није потребна оверена фотокопија;
7. Доказ о уплати накнаде за упис у Регистар, износа: 4.900,00 динара;
8. Попуњен образац Јединствене регистрационе пријаве оснивања правних лица и других субјеката, за Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта.

Оквирни финансијски трошкови за прикупљање документације и регистрацију вашег спортског удружења у Агенцији за привредне регистре (АПР).

1. Овера Оснивачког акта код Јавног бележника (нотара):
- 360,00 динара по потпису ако је оснивач физичко лице, (укупна цена за 3 (три) оснивача је 1.080,00 динара),
- 1.260,00 динара по потпису ако је оснивач правно лице, пута колико примерака узима странка.

2. Накнада за услуге регистрације спортског удружења у АПР:
- 4.900,00 динара,плус провизија банке или поште,

3. Накнада за услуге поновне регистрације услед доношења решења о одбацивању регистрационе пријаве (уколико има неусаглашених докумената):
- 2.450,00 динара, плус провизија банке или поште, плаћа се само једном, након тога ако је поново дошло до одбацивања решења, плаћа се испочетка пун износ од 4.900,00 динара.

4. Накнада за услуге промене података - упис нових података (контакт телефон, интернет адреса, е-маил адреса):
- 2.800,00 динара, плус провизија банке или поште,

5. Оквирна цена за израду печата Спортског удружења:
- око 2.000,00 динара, у зависности од фирме.

6. Услуге штампе докумената у фотокопир радњи:
- цене варирају у зависности од фирме до фирме.